Giới thiệu về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Hoang Van Art có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự nhằm mục đích phân tích tình trạng sử dụng trang web của bạn, cung cấp cho mỗi khách hàng các dịch vụ và quảng cáo tùy chỉnh hơn hoặc cho các mục đích khác.

Phần “Giới thiệu về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự” này (“Chính sách Cookie”) này mô tả các cookie và các công nghệ tương tự được sử dụng liên quan đến các trang web do Hoang Van Art quản lý.

Thông tin được thu thập một cách độc lập bởi cookie và các công nghệ tương tự không bao gồm dữ liệu cá nhân.

Cookie và các công nghệ tương tự được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Lưu lịch sử duyệt web, cài đặt và những thứ tương tự bằng cách sử dụng cookie trên thiết bị của bạn cho phép bạn tránh nhập nhiều lần cùng một thông tin và cho phép bạn sử dụng các dịch vụ lưu giữ dữ liệu từ những lần truy cập trước của bạn.
  • Hoang Van Art có thể thực hiện bảng câu hỏi trực tuyến, v.v. để cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin cookie do các bên thứ ba liên kết với Hoang Van Art tạo ra. Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo liên kết với Hoang Van Art có thể phân phối quảng cáo về các địa điểm hoặc nội dung mà khách hàng có thể quan tâm khi sử dụng thông tin cookie nói trên.
  • Hoang Van Art có thể sử dụng thông tin được thu thập bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện các trang web nơi thông tin được thu thập hoặc để cải thiện hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ do Hoang Van Art cung cấp, bằng cách phân tích thông tin đó và xác minh tình trạng sử dụng của bạn (trạng thái truy cập, lưu lượng truy cập, định tuyến và tương tự) của các trang web.Thông tin có thể được cung cấp cho một công ty cung cấp các công cụ phân tích được Hoang Van Art sử dụng cho các mục đích nêu trên.

Giới thiệu về cookie

Hoang Van Art sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ bao gồm các ký tự tùy ý thay vì dữ liệu cá nhân và được lưu trữ trên thiết bị của bạn thông qua tương tác giữa máy chủ web của trang web này và phần mềm duyệt internet của bạn (trình duyệt của bạn) khi bạn truy cập trang web này. Việc sử dụng các ký tự được viết trong cookie cho phép Yamaha cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung phù hợp hơn.

Tắt cookie

Cookie vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc hết thời hạn hợp lệ cụ thể.

Đối với việc truyền và lưu trữ cookie, bạn có thể cài đặt trước cho trình duyệt của mình để hiển thị liệu một trang web có sử dụng cookie hay từ chối nhận cookie. Xin lưu ý rằng một số chức năng có thể được sử dụng trên một số trang web (bao gồm cả trang web này) có thể bị hạn chế nếu bạn đặt trình duyệt của mình không sử dụng cookie. Vui lòng tham khảo tính năng “Trợ giúp” của trình duyệt của bạn để biết thông tin liên quan đến các chức năng này.

Các công ty chính cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo có liên kết với Yamaha và cách tạm ngừng phân phối thông tin

Tên công tyDịch vụCách dừng phân phối
Google LLChttps://policies.google.com/technologies/adshttps://adssettings.google.com/authenticated

Các công cụ phân tích hành vi trực tuyến chính liên kết với Hoang Van Art và cách tạm ngừng phân phối thông tin

Tên công cụMô tảCách dừng phân phối
Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Scroll to Top