Một số giáo trình Hoang Van Art đang sử dụng

STT Tên sách Chuyên ngành Nguồn gốc Nội dung sách Lứa tuổi sử dụng
1.          Easiest 1 + CD 1 Piano Mỹ Cơ bản Dưới 7 tuổi
2.          Easiest 2 + CD 2 Piano Mỹ Cơ bản
3.          Easiest 3  + CD 3 Piano Mỹ Cơ bản
4.          Easiest 4  + CD 4 Piano Mỹ Cơ bản
5.          Grade 1 Piano Mỹ Cơ bản 7 tuổi trở lên
6.          Grade 2 Piano Mỹ Nâng cao
7.          Grade 3 Piano Mỹ Nâng cao
8.          Grade 4 Piano Mỹ Nâng cao
9.          Grade 5 Piano Mỹ Nâng cao
10.       Czerny 599 Piano Đức (tiếng Anh) Nâng cao
11.       Czerny 299 Piano Đức (tiếng Anh) Nâng cao
12.       Czerny 849 Piano Đức (tiếng Anh) Nâng cao
13.       Violin Suzuki Violin Nhật (tiếng Anh) Cơ bản Từ 6 tuổi
14.       Violin Nga Violin Nga Cơ bản Từ 6 tuổi
15.       A tune a day Violin Mỹ Nâng cao Ko quy định độ tuổi
16.       Sách Guitar Guitar VN Cơ bản Từ 6 tuổi
17.       LTXA 1 Lý thuyết VN Cơ bản Từ 7 tuổi- dành cho các môn nhạc cụ
18.       LTXA 2 Lý thuyết VN Nâng cao
19.       Lý thuyết ABRSM 1 Lý thuyết Anh 7 tuổi trở lên
20.       Lý thuyết ABRSM 2 Lý thuyết Anh
21.       Lý thuyết ABRSM 3 Lý thuyết Anh
22.       Lý thuyết ABRSM 4 Lý thuyết Anh
23.       Lý thuyết ABRSM 5 Lý thuyết Anh
24.       Vở dặn dò Các học viên dưới 13 tuổi.

Leave a Comment

Scroll to Top